Říjen 2019

Dne 5/10 proběhla brigáda na úpravě prostoru výstavy o Janu ze Šitboře. Škyje- otesané úlomky z kamenů po sochařském sympoziu byly přemístěny z prostoru sympozia a použity na úpravu terénu v prostoru výstavy o Janovi ze Šitboře.Brigády se navzdory špatnému počasí zúčastnilo 13 členů a příznivců spolku. Dne 14/10 rada města odsouhlasila náš návrh s trvalým umístěním soch vytvořených v rámci sochařského sympozia na pozemku nad "parkem" podél příjezdové cesty ke hřbitovu.Návrh jseme zpracovali na základě konzultací s architektem Janem Soukupem a odborným garantem sympozia Jaroslavem Šindelářem. Dne 26/10 přednesl ing. arch. Jan Soukup v Rastattu přednášku "Šitboř-vlast Ackermanna". Výborně přijatá přednáška byla součátí oslav 70.let vzniku Ackermann Gemeinde a představila náš spolek a jeho činnost. Součástí akce bylo provedení opery "Oráč a Smrt" od Emila Viklického v češtině s mezinárodním obsazením.

Září 2019

Dne 13/9 navštívila areál kostela, památníku, hřbitova a vystavených soch skupina členů Ackermann Gemeinde z Rastattu poblíž Karlsruhe a z Freiburgu im Breisgau. Za doprovodu představitele rodáků pana Franze Metschla se živě zajímali o výstavu o Janu ze Šitboře, průběh oprav kostela sv. Mikuláše a velmi ocenili sochy vzniklé na téma "Oráč a Smrt". Pan starosta Poběžovic podal dne 26/9/2019 žádost o dotaci na MK ČR z PZAD - Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020. Věříme, že žádost bude úspěšně vyřízena. Intenzivně sháníme podklady o slunečních hodinách, které byly na jižní straně spodní části věže kostela.Rádi bychom podpořili jejich obnovu.

Červenec,Srpen 2019

Ve dnech 19/7-3/8 proběhlo v parku za kostelem dlouho připravované kamenosochařské sympozium „Kameny pod věží“ na téma Jan ze Šitboře a jeho dílo „Oráč a Smrt“.Odborným garantem byl akad. malíř a sochař Jaroslav Šindelář. Zúčastnilo se celkem 9 pozvaných sochařů z okruhu SSUPŠ Zámeček v Plzni a SPŠKS v Hořicích z 5 krajů ČR .K pozvaným účastníkům se spontánně přidali další umělci -sochaři a malíři. Celkem se zúčastnilo 18 umělců. V parku dnes stojí 11 soch, které budou postupně umístěny na příchodové cestě ke kostelu pod alejí staletých stromů. V průběhu sympozia proběhla dne 27/7/ beseda s panem Jaroslavem Šindelářem o sochařství, byli představeni účastníci sympozia, promítnut zajímavý film o „sochaři“ a více než 70 přítomných shlédlo také video o vernisáži výstavy „Osobnost Jana ze Šitboře, život a dílo“ .Celá akce vyvrcholila dne 3/8/2019 českoněmeckou slavností u příležitosti ukončení sympozia.Slavnost ve 14.00 hod zahájil zástupce spolku Ivo Dubský, který dvouhodinovou oficiální část slavnosti moderoval. Poté se ujal slova Jaroslav Šindelář, který celé sympozium zhodnotil a zmínil řadu zajímavých faktů o náročné tvorbě sochařů. Poté představil všechny přítomné sochaře, kteří krátce přítomné pozdravili. V další části předali předseda Spolku Mikuláš pan Václav Kohout, pan Martin Kopecký , starosta města a pan Jaroslav Šindelář všem sochařům čestné uznání. Poté následovaly projevy čestných hostů. Postupně hovořili pánové Thomas Ludwig, starosta Seckachu, ing. Libor Picka, předseda předsednictva Euroregionu Šumava, který přislíbil významnou podporu této akce, pan Franz Metschl , zástupce německých rodáků Šitboře, závěrem promluvil pan Martin Kopecký. Sympozium bylo nesoutěžní, aby bylo dosaženo co největší volnosti autorů při ztvárnění jejich tvůrčího záměru. Přesto závěrem vyhlásila paní Dominika Adamcová 3 nejúspěšnější autory podle hlasování přítomných. Třetí bylo dílo pana Daniela Doležala „Tón -tanec života a smrti“, druhé místo s dílem „Anděl“ obsadila paní Marie Slámová a první cenu publika obdržel pan Dalibor Brabec za dílo „Jednou se Tě zeptám“, zpodobňující postavu Smrtky. Oficiální část slavnosti vhodně doplnila svými vystoupeními na harfu- procítěným přednesem řady barokních skladeb mladá umělkyně z Bavorska - Felicitas Wutz . Oficiální program byl neočekávaně rozšířen o několik vstupů. Pánové Thomas Ludwig i Franz Metschl přispěli po ukončení svých projevů finančními dary na obnovu kostela, rodáci Josef Willard a Josef Macht předali zástupci Spolku Mikuláš historickou pípu z přelomu 19/20,století , kterou se čepovalo pivo v místní hospodě a pan Martin Kopecký předal čestným hostům a zástupcům Spolku Mikuláš fotografie Šitboře a kostela pořízené z dronu. Po ukončení oficiálního programu se cca 240 účastníků věnovalo ve velkoprostorovém stanu volné zábavě při vystoupeních Veselé muziky a Anonymm Country až téměř do půlnoci. Výborné občerstvení poběžovických hasičů a organizační podpora MKIS přispěly k velmi úspěšnému průběhu slavnosti. Řada malířů nám po slavnosti přislíbila zapůjčit svoje obrázky pro budoucí výstavu. Dne 14/8/2019 požádal pan starosta Martin Kopecký ve spolupráci se spolkem Mikuláš Českoněmecký fond budoucnosti o podporu na opravy kostela v roce 2020. ČNFB již přispěl v roce 2018 a 2019. Věříme, že zase s naší žádostí uspějeme.

Červen 2019

Přes úmorné horko bylo dokončeno oplechování věže kostela. Dne 29/6/ proběhla vernisáž trvalé venkovní výstavy "Osobnost Jana ze Šitboře, jeho život a dílo". Autorem textu je Jiří Stočes,který také vybral obrazové přílohy, graficky ztvárnil Pavel Falátek, nosné konstrukce pro panely zhotovil Jiří Jelínek. Doplňující exponát- obnovený dubový kříž ,vyrobil Václav Kohout a postavu Krista na kříži vytvořil Jaroslav Šindelář.Celkové projektové řešení navrhli Jan Soukup a Viktor Šmolík. Stavební práce včetně postavení konstrukcí k panelům a vztyčení kříže provedli pracovníci Služeb města Poběžovice. Finančně akci podpořila Evropská unie-Euroregion Šumava, Plzeňský kraj a město Poběžovice. Všem moc děkujeme.Vernisáže se zúčastnilo přibližně 110 občanů. Hlavní slovo pronesli Jiří Stočes a Jaroslav Šindelář. Mezi hosty, kteří také pozdravili přítomné, byli senátor ČR Vladislav Vilímec, starosta Seckachu Thomas Ludwig, zástupce rodáků Franz Metschl a starosta Poběžovic Martin Kopecký. Velmi pěkné hudební vstupy provedly Marta Neumannová a Hana Pumrová.Po vernisáži předal zástupce rodáků Franz Metschl příspěvek na další záchranu kostela. Všem se vernisáž velmi líbila.

Květen 2019

Byly vyrobeny panely k výstavě "Osobnost Jana ze Šitboře, jeho život a dílo."Po námitkách souseda a přepracování projektu již umístění panelů stavební úřad odsouhlasil.Slavnostní zahájení výstavy proběhne dne 29/6/2019 od 15.00 hod. Dar 100 000 Kč poskytl spolku dárce, který si přeje nezveřejňovat své jméno.Moc děkujeme.Dne 30/5/2019 přijal pan starosta Martin Kopecký v doprovodu zástupce spolku představitele rodáků pana Franze Metschla s manželkou a seznámil je s dalšími plány záchrany kostela Sv. Mikuláše.Na kostele začala firma Tegmento dokončovat střechu věže a opravovat horní polovinu fasády věže.

Duben 2019

Dne 13.dubna proběhla brigáda na úpravách hřbitova. Přes velmi chladné počasí se zúčastnilo 13 členů a podporovatelů spolku. Byly odstraněny suché dřeviny ze hřbitova a jeho okolí,odřezány křoviny na horní straně hřbitova , upraveny pískové cesty a zarovnány některé terénní nerovnosti. Ořezány byly také křoviny v okolí kostela.

Březen 2019

Zastupitelstvo města Poběžovice schválilo dotaci ve výši 50 000 Kč pro akci "Sochařské sympozium v Šitboři" pro náš spolek. Moc děkujeme.Tím jsme získali příslib na dofinancování celé akce a začínáme naplno s přípravou. Sympozium proběhne od 20/7 do 3/8/2019 v parku u kostela. Plzeňský kraj přislíbil našemu spolku dotaci ve výši 60 000 Kč na přípravu dvojjazyčného katalogu k výstavě "Jan ze Šitboře, život a dílo". Moc děkujeme a brzo začneme na přípravě katalogu pracovat.

Únor 2019

Ministerstvo kultury České republiky zveřejnilo seznam finančních příslibů v Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2019. Pro obnovu kostela Sv. Mikuláše je přislíbeno 700 000 Kč. Velice děkujeme. Tím je společně s dotací Českoněmeckého fondu budoucnosti a příspěvkem města Poběžovice finančně pokryt plán oprav věže kostela Sv. Mikuláše na letošní rok.

Leden 2019

V lednu věnoval našemu spolku pan ing. Vladimír Hess 100 000 Kč. Velice děkujeme. Nové vedení města Poběžovice potvrdilo svůj zájem na pokračování obnovy kostela Sv. Mikuláše v Šitboři a podepsalo smlouvu s Českoněmeckým fondem budoucnosti na rok 2019, čímž se zavázalo ke kofinancování dalších oprav věže kostela Sv. Mikuláše v tomto roce.

Prosinec 2018

Zástupci spolku jednali postupně s novým panem starostou města Poběžovice panem Martinem Kopeckým a městskou radou o záměrech spolku v roce 2019 a o dalším možném postupu záchrany kostela Sv. Mikuláše . Věříme, že najdeme společnou cestu, jak v dalších opravách kostela pokračovat. Dne 5/12/2018 rozhodla správní rada Českoněmeckého fondu budoucnosti o poskytnutí dotace 500 000 Kč v roce 2019 na další opravy kostela. Moc děkujeme. V regionálních německých novinách Adelsheim/Osterburken vyšel velmi pěkný článek o opravě kostela, spolupráci s německými rodáky ze Šitboře ( žijí v okolí Seckachu ) a o našem spolku.Otištěna byla také fotka kostela s novou bání. Na konci měsíce jsme dokončili přípravu dvojjazyčné výstavy "Osobnost ,dílo a odkaz Jana ze Šitboře" s podporou Plzeňského kraje. Děkujeme. V prvním pololetí příštího roku bude výstava nainstalována u kostela Sv. Mikuláše. Přejeme všem našim členům, příznivcům , podporovatelům a návštěvníkům Šitboře pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2019.

Listopad 2018

Euroregion Šumava nás potěšil zprávou, že náš záměr uspořádat česko-bavorské sochařské sympozium k připomenutí Jana ze Šitboře v červenci 2019 v Šitboři podpoří částkou 9 584,36€.Děkujeme. To znamená, že značnou část prostředků pro realizaci této velké akce, kterou připravujeme s Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee, již máme přislíbenou.Čeká nás hodně práce. O procesu záchrany kostela Sv. Mikuláše a o našem spolku zpracovaly 3 studentky Vysoké školy ekonomické v Praze obor Arts management semestrální práci.Je to již druhá studentská práce o spolku v tomto roce. První studentskou prací v romto roce "O historii Šitboře", kde je též zmíněna snaha spolku o záchranu kostela , je bakalářská práce Lucie Kohoutové na Katedře němčiny Západočeské univerzity v Plzni.

Říjen 2018

Nová konstrukce střechy věže včetně báně byla pobita plechem. Chybí pouze pokrýt šikmou část střechy pod hlavní cibulovou bání. Na kontrolním dnu 30/10 byly všechny práce provedené na věži kostela odsouhlaseny památkáři. Pro letošní rok jsou práce na záchraně věže ukončeny. Věříme , že budou dále pokračovat v příštím roce. Ackermann Gemeinde z Bamberku nám poslal fotku z jejich návštěvy památníku Jana ze Šitboře. V periodiku Poběžovicko č.9 vyšel krásný článek o obnově věže. Navázali jsme osobní kontakty s Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee. Věříme, že se spolupráce s nimi úspěšně rozběhne.

Září 2018

O zdvihání báně dne 29/8/ vyšlo několik reportáží jak v českých, tak německých novinách. Také český rozhlas Plzeň přinesl několik zpráv z průběhu celé montáže báně. Pracovníci firmy Tegmento doplnili do konstrukce báně věže dalších 8 ramenátů (je jich nyní celkem 16) pobili dřevem celou horní dřevěnou konstrukci věže a začali s pokrýváním věže měděným plechem. Dne 22/9/ připravili herci DJKT v Plzni v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích představení „Oráč a Smrt“ podle předlohy „Ackermann aus Böhmen“ napsané v roce 1401 Janem ze Šitboře. Text zkrátil pan Josef Nechutný a jednotlivé role Oráče -pan Josef Nechutný, Smrti-paní Jana Kubátová a Boha a průvodce dějem-pan Krejsa, ztvárnili s velkou erudicí , profesionalitou a skvělým přednesem .Realizaci představení podpořil Plzeňský kraj. Pan Ivo Pavelka prokládal a doprovázel přednášející variacemi na varhany. Nadšení diváci si odnesli mimořádný zážitek z díla, které je svojí středověkou formou a současně aktuálností hluboce oslovilo. Dne 23/9/ se zúčastnil člen spolku pan Ivo Dubský setkání německých rodáků v Seckachu. Celodenní setkání rodáků proběhlo v městě Seckachu za přítomnosti pana starosty Thomase Ludwiga a předchozího starosty pana Ekkerharta Branda .Zástupce spolku byl velmi srdečně přijat a rodáci velmi oceňovali, jaký pokrok se dosáhl jak při záchraně kostela, tak při obnovení hřbitova. Velmi vzpomínali na slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře v květnu letošního roku.

Srpen 2018

Spolek Mikuláš ze Šitboře děkuje žákům Základní a Odborné školy z Horšovského Týna, kteří pod vedením svého učitele odborného výcviku pana Příbka vyrobili v dílnách v Poběžovicích krásnou dubovou lavičku. Lavička je umístěna kolem lípy jako součást památníku Jana ze Šitboře. Poděkování současně patří i vedení školy, které výrobu lavičky v rámci výuky umožnilo. Přijďte posedět. Dne 29/8/2018 byla na opravený a dozděný věnec věže kostela pomocí jeřábu instalována konstrukce báně kostela („cibule“) a poté nejvyšší část věže -barokní „bambulka“ navrchu s „makovicí“ a téměř dvoumetrovým křížem. Do „makovice“ jsme společně s panem starostou Hynkem Říhou a zhotovitelem nové báně firmou Tegmento, s.r.o. vložili 2 tubusy se „vzkazy do budoucnosti“. Byla to velká událost nejen pro nás, ale i pro mnoho svědků a reportérů této události. Reportáž pořídila i Česká televize. Všichni obdivovali precizní práci pracovníků firmy Tegmento, která tak neobvyklou práci realizuje s obdivuhodným „fortelem“ a rychlostí. Věž kostela tak „vyrostla“ během několika hodin ze 17 na 31 metrů.

Červenec 2018

Po závěrečné kontrole ze strany památkářů a technického dozoru dokončené střechy presbytáře bylo demontováno lešení okolo presbytáře. Kolem lípy u památníku Jana ze Šitboře byl členy spolku upraven a vyrovnán terén pro budoucí umístění kruhové lavičky, kterou vyrobili žáci Základní a Odborné školy z Horšovského Týna ve svých dílnách v Poběžovicích pod vedením učitele odborného výcviku panem Přibíkem.Děkujeme. Pokračovaly úpravy hřbitova. Bylo dokončeno vztyčení dalších 25 kamenných náhrobků (vesměs ze 3-4 na sobě umístěných kamenů).Oprava a vztyčování kamenných náhrobků je tím zhruba ve své polovině. Byly podepsána smlouva s Euroregionem Šumava o financování malého projektu "Realizace výstavy Osobnost Jana ze Šitboře , život a dílo".Po dovolených se na přípravě výstavy začne pracovat.

Červen 2018

Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o. dokončil studii „ Možnosti připomenutí osobnosti a odkazu Jana ze Šitboře“, na jejímž zpracování se kromě členů spolku Mikuláš, představitelů města Poběžovice a jeho partnerského města Schönsee, také podíleli další spolupracovníci- pan Ing. arch. Soukup, pan PhDr. Jiří Stočes PhD. ze ZČU v Plzni, pan akad. malíř a sochař Jaroslav Šindelář, autor památníku Jana ze Šitboře, a pan Josef Nechutný, člen činohry DJKT v Plzni. Ve studii je zvažována řada možností, jak osobnost Jana ze Šitboře v dnešní době připomenout. Na zpracování Studie je přislíbena podpora od Euroregionu Šumava z Dispozičního fondu na léta 2014-2020 Cíl EÚS ČR-Bavorsko. Proto jsou na konci našich www stránek v sekci „domů“ a „ aktuality“ uvedena loga našich donátorů na tuto studii -Euroregionu Šumava a přispěvatele Plzeňského kraje na památník Jana ze Šitboře a další akce spojené se jménem Jana ze Šitboře. Návrhy obsažené v této studii budeme postupně realizovat. Letos se zaměříme na přípravu a poté na realizaci výstavy o Janu ze Šitboře ( s přislíbenou podporou Plzeňského kraje ) a na realizaci divadelního představení „Oráč a Smrt“ podle díla Jana ze Šitboře „Ackermann aus Böhmen“, česky "Oráč z Čech". Představení plánujeme provést dne 22.9.2018 v kostele v Poběžovicích .Provést by ho měli členové činohry Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni za doprovodu kostelních varhan. Od tohoto měsíce rozšiřujeme naše www stránky o fotogalerii, kam budeme postupně umisťovat fotky z naší činnosti.

Květen 2018

Na myšlenku spojit záchranu kostela Sv.Mikuláše s připomenutím osobnosti a díla Jana ze Šitboře nás přivedl pan Ing. arch. Jan Soukup . Nyní vidíme, jak výborný to byl nápad. Spojili jsme 2 navzájem se doplňující akce v jeden projekt a oba záměry se nám daří postupně společně realizovat. Dne 5/5/ proběhla brigáda na úklid hřbitova. Zúčastnilo se celkem 14 členů a podporovatelů spolku . Dne 8/5/ bylo opraveno několik v zimě poškozených litinových křížů. Dne 12/5/ proběhlo slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře. Celou slavnost , která začala ve 14.00 hod, zorganizoval a uváděl pan starosta Mgr. Hynek Říha . Účastníky také přivítala jako spoluorganizátor starostka města Schönsee paní Birgit Höchrl. Na začátku představil Jana ze Šitboře a přednesl úryvek z Oráče a Smrt pan Josef Nechutný ,člen činohry DJKT v Plzni. Německy provedl přednes pan Franz Metschl. Po projevech zástupce rodáků pana Franze Metschla ,starosty města Seckach a pana Berndta Posselta , členky parlamentu ČR Ilony Mauritzové a náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana ing. Vladislava Vilímce byl památník odhalen pány Jaroslavem Šindelářem, Václavem Kohoutem, Franzem Metschlem a Ivo Dubským. Poté promluvil a památník požehnal pan Mons. František Radkovský, emeritní biskup Plzeňský. Na závěr promluvil autor památníku ,pan Jaroslav Šindelář. Poté se účastníci přesunuli do stanu, kde za poslechu dechové hudby ze Schönsee a z Klatov řada z nich strávila čas až téměř do půlnoci. O stan a občerstvení se výborně postarali dobrovolní hasiči z Poběžovic. Hodně pomohla s organizací také paní Dominika Adamcová z MKIS v Poběžovicích. Vlastnímu okamžiku slavnostního odhalení a požehnání památníku bylo přítomno přibližně 350 hostů. Děkujeme všem ,kteří se na přípravě této akce podíleli a také všem, kteří přispěli na záchranu kostela a akce spolku, se záchranou kostela spojených.

Březen 2018

Se starostou města byl domluven program slavnostního odhalení památníku Jana ze Šitboře, které se uskuteční dne 12.5.2018. První část v čase 14.00 -14.45 hod bude mít program :-zahájení a úvodní slovo starostů partnerských měst Poběžovice a Schönsee, slovo o Janu ze Šitboře, citace z díla "Oráč z Čech,vystoupení zástupce německých rodáků ze Šitboře, vystoupení hostů ,poděkování podporovatelům Spolku Mikuláš, odhalení památníku, požehnání památníku panem mons. Františkem Radkovským,emeritním biskupem plzeňským". V čase 15.00-21.00 hod budou hrát - německá dechová kapela a česká dechová kapela. Všechny zájemce srdečně zveme. Dne 30.3.2018 se konala výroční členská schůze spolku. Na programu byla mimo jiné zpráva o činnosti za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018. Oba dokumenty byly členy spolku schváleny. Předsedou spolku byl opět zvolen pan Václav Kohout a místopředsedou bude i nadále pan Ing. Ivo Dubský. Ve spolupráci s městem Poběžovice se budeme nadále snažit přes vypsané dotační programy získat další finanční prostředky na záchranu kostela. KÚ v Plzni kladně rozhodl o podpoře našeho záměru -přípravy výstavy o Janu ze Šitboře.Začínáme tedy s její přípravou.

Únor 2018

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo na svých www stránkách schválený příslib finančních příspěvků na rok 2018 pro obnovu věže kostela Sv. Mikuláše v Šitboři ve výši 700 000,- Kč. Žadatelem o dotaci je vlastník kostela Sv. Mikuláše-město Poběžovice. Na stránkách spolku jsou ve spodní části nově umístěna loga organizací, které finančně přispěly na aktivity spolku nebo záchranu kostela. Jedná se o KÚ v Plzni, který přispěl na památník Jana ze Šitboře, Českoněmecký fond budoucnosti, který v letošním roce přispěje částkou 600 000,- Kč na obnovu věže kostela a Euroregion Šumava, který přislíbil dotaci na právě probíhající zpracování studie “Možnosti připomenutí osobnosti, díla a odkazu Jana ze Šitboře“.

Leden 2018

Po dohodě vedení Spolku Mikuláš a pana starosty města Poběžovice pana Mgr.Hynka Říhy bylo rozhodnuto,že slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře proběhne dne 12/5/2018 v Šitboři.Slavnost bude zajišťována městem Poběžovice a podílet se na organizaci bude také partnerské město Schönsee a náš spolek. Spolek zahájil přípravu akcí, které jsou plánovány na rok 2018.Podrobnosti o plánu akcí a termínech budeme po schválení členskou schůzí na těchto stránkách informovat. Byla zahájena intenzivní práce na studii " Možnosti připomenutí osobnosti, díla a odkazu Jana ze Šitboře", jejíž zpracování pro nás zprostředkovává Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o..V tomto měsíci vyšly články o činnosti spolku a o Šitboři v měsíčníku Poběžovicko a v Mladé frontě dnes.

Prosinec 2017

U příležitosti Mikulášské poutě byl dne 9/12/2017 odkryt dosud obalený památník Jana ze Šitboře. Dne 13/12/2017 rozhodla správní rada Českomoravského fondu budoucnosti o poskytnutí dotace na akci „Obnova věže kostela Sv. Mikuláše v Šitboři“ ve výši 600 000 Kč. Moc děkujeme. Žadatelem je město Poběžovice, koordinátorem projektu je Spolek Mikuláš a německým partnerem jsou němečtí rodáci ze Šitboře. O spolku, naší činnosti a o památníku Jana ze Šitboře vyšlo několik článků jak v německých, tak českých tiskovinách. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům za podporu.

Listopad 2017

V informačním časopise Poběžovicko č.9/2017 vyšel článek „Jan ze Šitboře bude mít důstojný památník v rodišti“. Pan Mgr.Viktor Šmolík ve spolupráci s panem ing.arch. Janem Soukupem zpracovali projekt úpravy hřbitova a obnovy hřbitovní zdi. Pracovníci Služeb města Poběžovice dokončili většinu úprav prostranství návsi okolo památníku. Zasadili také okrasné dřeviny kolem „Božích muk“ u „Bejčků“. Věž kostela byla provizorně zakryta. Dne 16 /11 byl postaven uprostřed upraveného areálu na návsi obce památník Jana ze Šitboře podle autorského návrhu akademického malíře a sochaře pana Jaroslava Šindeláře. Památník bude nyní 2-3 týdny zabalen do termofolií, aby použité lepicí materiály řádně zatvrdly. Na přístupové cestě k památníku umístili členové spolku dne 17/11 informační panel-otevřenou knihu s dvojjazyčnou informací o Janu ze Šitboře. Regionální řídící výbor Euroregionu Šumava schválil 27/11 /dotaci ve výši 3 610,00 Euro pro město Poběžovice pro účel „Česko-německá slavnost u příležitosti odhalení památníku Jana ze Šitboře/Tschechisch-Deutsche Feier anlässlich der Enthüttung des Denkmals von Johannes von Schüttwa". Předběžný termín je plánován na květen/červen 2018. 29/11 vyšel v německých regionálních novinách Chamer Zeitung článek o památníku Jana ze Šitboře a o dalších aktivitách spolku.

Říjen 2017

Na kostele probíhá pokládka střešní krytiny presbytáře a byly zahájeny práce na obnově věže kostela.Dne 21/10 proběhla další brigáda na obnově hřbitova-zúčastnilo se 12 členů a příznivců spolku.Jsou zasazeny nové keře u centrálního památníku, areál hřbitova byl uhrabán a vyplet. Pokračovalo vztyčování dalších kamenných náhrobků.Dne 24/10 navštívily areál kostela Sv.Mikuláše 2 pracovnice Českoněmeckého fondu budoucnosti.Návštěvu doprovázel p.starosta Mgr.Hynek Říha, zástupce rodáků p.Franz Metschl a místopředseda spolku.Návštěva se seznámila s postupem záchrany kostela,probíhajícími opravami hřbitova a přípravou památníku Jana ze Šitboře. V průběhu měsíce byla provedena pracovníky Služeb města Poběžovice většina prací na úpravě prostranství v areálu památníku Jana ze Šitboře.Za precizně odvedenou práci jim patří opravdový dík.

Září 2017

Na návsi začaly úpravy plochy pro umístění památníku Jana ze Šitboře. Tyto práce provádějí pracovníci Služeb města Poběžovice. Byla zahájena další etapa obnovy hřbitova- záchranou a vztyčováním kamenných náhrobků.P.starosta Mgr.Říha podal žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2018.Dotace bude použita na obnovu věže kostela Sv.Mikuláše.Všichni doufáme v kladné vyřízení žádosti.V periodiku Zpravodaj Poběžovicko č.9 vyšel článek "Jan ze Šitboře bude mít důstojný památník v rodišti".

Červenec-Srpen 2017

S pomocí pana Jiřího Kohouta mladšího, který prováděl svářečské práce, se nám podařilo zkompletovat dalších 25 litinových křížků a doplnit 10 torz křížků. Po podepsání smlouvy o dotaci s Krajským úřadem Plzeňského kraje byla u akademického malíře a sochaře pana Jaroslava Šindeláře objednána výroba památníku Jana ze Šitboře. Od firmy Ateliér Gravis s.r.o. jsme převzali dokončený dvojjazyčný informační panel se 4 obrazy ve formě otevřené knihy o Janu ze Šitboře. Při obnově hřbitova bylo dosud vztyčeno 180 kamenných náhrobků,které byly původně osazeny litinovými křížky.Z toho bylo 18 rozlámaných kamenných náhrobků znova slepeno.Celkem se podařilo nalézt a obnovit 54 kompletních křížů,22 větších torz vysokých 0,4-1,1 m a 20 torz výšky od 0,1 do 0,4 m. Dne 14/8/ se setkali zástupci spolku a starosta Poběžovic pan Mgr. Hynek Říha se zástupci rodáků vedených pány Metschlem a Machtem, jejich manželkami a dalšími příbuznými.Pánové předali dokument,který zkompletoval žádost města ,spolku a původních německých rodáků u Českoněmeckého fondu budoucnosti o podporu obnovy věže kostela Sv. Mikuláše.Žádost byla poté panem starostou podána. Rodákům se velmi líbila informační kniha - Album o Janovi ze Šitboře, která bude součástí památníku Jana ze Šitboře.Před "knihou" se společně vyfotili s panem starostou Mgr. Hynkem Říhou a zástupcem spolku.Zástupci rodáků předali našemu spolku dalších 500 € na záchranu kostela a hřbitova.Děkujeme.

Červen 2017

Dne 3/6 proběhla brigáda na úpravu prostoru hřbitova-zúčastnilo se 14 občanů ,převážně členů spolku.Prostor kolem ústředního památníku byl urovnán navezenou zeminou, vedle památníku byly zasazeny okrasné dřeviny , upravena hlavní příchodová cesta a u této cesty byla zabudována lavička. Pokračovala postupná obnova dalších náhrobků.Členové spolku pan Waltera a paní Lincová v době velkých veder prohledali s detekčním přístrojem celou plochu hřbitova a našli dalších 14 celých křížků (většinou polámaných), několik větších torz a řadu menších částí.Kromě toho našli i řadu dalších předmětů po návštěvnících- např. plechovky, obaly od paštik,příbory,hřebíky, ale také háček na ryby! Rada Plzeňského kraje schválila na konci měsíce pro náš spolek dotaci ve výši 151 348 Kč pro účel "Areál památníku Jana ze Šitboře".Celý areál chceme zrealizovat do konce letošního roku. Regionální řídící výbor Dispozičního fondu Šumava ( Euroregion Šumava) odsouhlasil pro náš spolek dotaci ve výši 1904€ pro zpracování studie "Možnosti připomenutí osobnosti a odkazu Jana ze Šitboře".Děkujeme všem přispěvovatelům a příznivcům za podporu.

Květen 2017

Dne 12/5 proběhla ve spolkovém domě výroční členská schůze spolku.Předseda Václav Kohout přednesl zprávu o činnosti za rok 2016 a místopředseda Ivo Dubský představil plán činnosti na rok 2017.K oběma bodům proběhla diskuse, byly schváleny a byl domluven termín "jarní" brigády na hřbitově.Dobré počasí umožnilo pokračovat v záchraně hřbitova - opětovném vztyčování dalších náhrobků a hledání zbytků křížů. Umístěním informační tabulky byla dokončena obnova Božích muk na návsi.Terénní úpravy v okolí budou provedeny v souvislosti s úpravou celého prostoru na podzim 2017.

Duben 2017

Pánové ing.arch. Soukup a Mgr. Šmolík zpracovali dokumentaci na vybudování památníku Jana ze Šitboře. Na základě této dokumentace jsme získali územní rozhodnutí na stavbu památníku.Na účet spolku přišla první částka ze sbírky německých rodáků ve výši 19 524 Kč určená na vybudování památníku Jana ze Šitboře.Rada města Poběžovice na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova krovu a střechy věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři" schválila přidělení veřejné zakázky vítězné firmě Tegmento s.r.o. Další soukromý donátor věnoval spolku 10 000 Kč na opravu kostela.Zástupce německých rodáků Franz Metschl při návštěvě Šitboře předal další částku ze sbírky rodáků- 500 Euro na záchranu kostela a dalších 100 Euro na postavení památníku Jana ze Šitboře.V regionálním německém tisku vyšel v dubnu článek o činnosti spolku-především o novém krovu na presbytáři, o postupující záchraně hřbitova a o dalších plánovaných krocích záchrany kostela. Srdečně děkujeme všem dárcům finančních prostředků a příznivcům za podporu.

Březen 2017

Ministerstvo kulury ČR přislíbilo z "Programu záchrany architektonického dědictví" na rok 2017 dotaci 700 000 Kč na další pokračování opravy kostela - dokončení opravy střechy presbytáře a zahájení opravy věže kostela.Proběhlo další setkání se zástupci rodáků.Pan Franz Metschl nás informoval o výsledku sbírky mezi německými rodáky na podporu činnosti spolku.Na účet spolku budou postupně zaslány 3 částky z uskutečněné sbírky.První část bude věnována na práce spojené s vybudováním památníku Jana ze Šitboře.Druhá částka je darem na záchranu kostela.Třetí částka bude příspěvkem na záchranu hřbitova.Byla demontována stará nevyhovující a poškozená konstrukce krovu presbytáře a provedena montáž nového krovu.Z popudu spolku za podpory města Poběžovice byla z prostředků programu " Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregionu Dobrohost" opravena malá sakrální památka na návsi - boží muka "u Bejčků" .

Únor 2017

Firma ZAKO vyrobila v dílnách novou konstrukci krovu presbytáře.

Leden 2017

Němečtí rodáci ze Šitboře zahájili sbírku na podporu činnosti spolku.Chtějí podpořit záchranu kostela,záchranu hřbitova a postavení pomníku Jana ze Šitboře.

Prosinec 2016

Dne 10/12 se uskutečnila v "hospodě" pouťová zábava- "Mikulášská". Všem se zábava líbila, byla velmi podařená a již se těšíme na další rok. Prohloubila se spolupráce s rodáky.Připravujeme dohodu o spolupráci na podporu některých cílů spolku- záchrany kostela a výstavby památníku Jana ze Šitboře. Dne 11/12/ bylo na srazu rodáků v Seckachu rozhodnuto o zahájení sbírky mezi německými rodáky ze Šitboře na podporu záchrany kostela a výstavby památníku Jana ze Šitboře. Probíhají práce na přípravě nového krovu presbytáře.Netrpělivě čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury ČR , zda budou i v letošním roce přiděleny další požadované prostředky z "Programu záchrany architektonického dědictví " na dokončení střechy presbytáře a zahájení opravy věže.Začala jednání o přípravě plánu činnosti na rok 2017.Věříme, že rok 2017 bude z pohledu realizace našich záměrů rokem úspěšným .

Listopad 2016

Probíhá příprava projektové dokumentace památníku Jana ze Šitboře pro žádost o získání stavebního povolení.Staveniště u presbytáře kostela bylo oploceno,bylo postaveno lešení a dodavatelská firma sňala poškozenou krytinu střechy presbytáře včetně náletových dřevin a divokých porostů na střeše a poškozené části konstrukce krovu.Tím skutečně začala první etapa opravy kostela -"Oprava střechy presbytáře". Dne 26/11/2016 proběhla před "hospodou" akce "Přijďte s dětmi rozsvítit vánoční stromeček".Svítící balónky se dětem líbily a občerstvení přišlo vhod mladým i starším .

Říjen 2016

Dne 11/10 bylo s činností a záměry spolku seznámeno zastupitelstvo města Poběžovice . Postup probíhající revitalizace hřbitova , pomoc při shánění prostředků na záchranu kostela i další aktivity spolku byly kladně oceněny.Velmi povzbudivým je pro nás podpis dohody o poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč pro činnosti vedoucí k výstavbě památníku Jana ze Šitboře. Šlechetný donátor si přeje zůstat v anonymitě. Zástupci spolku na doporučení rodáků navštívili 22/10/2016 velmi působivé představení „Ackermann und der Tod“, které bylo provedeno v St .Michaelskirche ve Führtu herci místního divadla za doprovodu varhan. O činnosti spolku vyšly v německém regionálním tisku 3 téměř celostránkové reportáže.Přes zhoršené počasí navštěvují čtenáři regionálního německého tisku hřbitov, kde sledují jeho postupnou revitalizaci. Areál kostela a hřbitova také navštívila skupina turistů ze španělské Andalusie, seznámili se s historií kostela, osobou Jana ze Šitboře a se záměry spolku. Dále probíhaly práce na stavění ,údržbě ,opravách kamenných náhrobních podstavců a opravách ,očištění a ochranných nátěrech křížků. Celkem bylo v této etapě znovu vztyčeno 100 kamenných náhrobků, na kterých byly před devastací uchyceny kříže. Některé poškozené kameny byly opraveny. Bylo nalezeno a znovu v kamenech ukotveno, vyčištěno ,svařeno a natřeno celkem 30 kompletních křížů a přes 20 větších torz křížů. Dík patří panu Jiřímu Kohoutovi mladšímu za provedení odborných svářečských prací.

Září 2016

Na opraveném hřbitovním centrálním kříži obětem první světové války byly umístěny kopie původních desek.Probíhalo další čištění plochy hřbitova a postupné znovupostavení méně poškozených ležících náhrobků a provádění jejich čištění, jednoduchých oprav či ochranných nátěrů. Dne 18/9/2016 navštívil Šitboř mluvčí a jednatel Sudetoněmeckého landsmanschaftu pan Bernd Posselt.Dostavil se v doprovodu pana Johannese Kijase a pana Franze Metschla, mluvčího a představitele rodáků obce.Návštěvu doprovázel pan Karl Reitmeier,německý novinář.Tito návštěvníci se setkali se zástupci spolku,seznámili se se záměry spolku a se zamýšlenými způsoby,jakými chce spolek na dosažení svých cílů postupovat.Záměry spolku velmi ocenili a přislíbili poskytnout pomoc při realizaci spolkových plánů. Poté společně s panem starostou města Poběžovice Mgr. Říhou navštívili kostel, kde se seznámili se současným stavem kostela,navštívili místo,kde je plánováno postavit památník Jana ze Šitboře a prohlédli si areál hřbitova. Na konci měsíce pracovníci Služeb města Poběžovice upravili přístup ke kostelu pro stavební a dopravní techniku.Byly odstraněny náletové dřeviny,terén urovnán a přístupová cesta byla zpevněna.

Červen,Červenec,Srpen 2016

Projekční kancelář ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. dokončila projekty na opravu věže kostela a obnovu báně podle dochovaných fotografií.Z prostředků města byl obnoven ústřední kříž na hřbitově na počest obětem 1.světové války.Pokračoval postupný proces čištění hřbitova.Návštěvy německých rodáků jsou častější a tito velmi oceňují snahu spolku o záchranu kostela,zvelebení hřbitova a vybudování památníku Jana ze Šitboře.Protože dosud neexistuje přístupová cesta pro stavební a dopravní stroje nutné pro zahájení opravy střechy presbytáře,dohodl se předběžně p. starosta Poběžovic Mgr.Říha se členy spolku manželi Bočkovými, jejichž pozemek přiléhá těsně k presbytáři a věži kostela,na výměně těchto pozemků tak, aby byl umožněn přístup techniky ke kostelu.Pokračujeme v intenzivním hledání,jak realizaci záměrů spolku finančně zajistit.Za tímto účelem byl zřízen účet u KB č.ú 115-3083690257/0100 ,kam lze posílat příspěvky, které budou použity výhradně na realizaci oprav kostela nebo vybudování památníku Jana ze Šitboře či na úpravy hřbitova .

Květen 2016

Dne 4.května navštívil Šitboř zástupce německých rodáků pan Franz Metschl s paní.Živě se zajímal o činnost spolku,s potěšením kvitoval postup prací na úpravách hřbitova a zajímal se také o plán památníku Jana ze Šitboře.Poté strávil na jednání s panem starostou Poběžovic Mgr. Říhou přes 2 hodiny ve velmi zajímavém rozhovoru.Na hřbitově začala oprava centrálního kříže obětem světových válek.Pan Jaroslav Šindelář zahájil práce na přípravě památníku Jana ze Šitboře. Dne 20.května dokončil první model památníku v poměru 1:5.Návrh pojatý ve formě tříboké stély s reliéfy ve středověkém duchu je velmi podařený. Dne 23.května jsme jednali v Praze se zástupci českého spolku Ackermann Gemeinde . Seznámili jsme je s našimi záměry s vybudováním památníku Jana ze Šitboře a opravou kostela. Naše plány je zaujaly a přislíbili poslat informaci o našich záměrech dalším spolkům v Německu. 24. května jsme navštívili pobočku Státního archivu v Nepomuku,kde nám připravili ke studiu řadu dokumentů z fondu Velkostatku Poběžovice vztahujících se k historii kostela a obce .

Duben 2016

Navázali jsme kontakt s Katedrou německého jazyku Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.Naším cílem je prohloubení znalostí o Janu z Žatce a Šitboře. Dne 16.4.se uskutečnila brigáda občanů s cílem úklidu hřbitova. Všechny náletové dřeviny (stromy i keře) byly odstraněny.Úklidu se zúčastnilo se 23 občanů. Navštívili jsme také faru v Poběžovicích, kde jsme hledali dokumenty vztahující se k historii kostela a obce. Dne 19.4. proběhla schůzka za přítomnosti p.starosty Mgr. Říhy a ing. arch. Soukupa, kde nám pan Jaroslav Šindelář, významný západočeský sochař s vřelým vztahem k Šitboři ,přislíbil spolupráci na památníku Jana ze Šitboře. Dne 23.4 proběhlo v sídle spolku velmi zajímavé setkání s historikem Zdeňkem Procházkou a následnou komentovanou prohlídkou kolem kostela.Dozvěděli jsme se opravdu mnoho zajímavého o kostele i obci.Přednášku si vyslechlo 55 účastníků .

Březen 2016

Na společném setkání starosty města, představitelů Ackermann Gemeinde Bamberg a zástupců spolku bylo rozhodnuto o budoucím umístění památníku na našeho velkého rodáka Jana z Žatce a Šitboře na návsi v blízkosti schodů vedoucích k areálu kostela .

Únor 2016

Ateliérem ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. byla dokončena dokumentace na opravu střechy presbytáře a obratem byla použita při přípravě žádosti o dotaci na opravu krovu a novou střechu presbytáře z programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016.

Prosinec 2015

V krajanském časopise Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz vyšel článek o založení našeho spolku a jeho hlavním účelu - Záchrana kostela sv. Mikuláše.

Listopad 2015

Zpracovali jsme koncept památníku Jana z Žatce a Šitboře, ze kterého budeme vycházet při projednávání jeho realizace s orgány města, Ackermann Gemainde i dalšími zainteresovanými subjekty.

Postoupili jsme městu Poběžovice žádost o postavení památného kamene na Jana z Žatce a Šitboře, kterou nám předalo Ackermann Gemeinde z Bamberku. Rada města tuto žádost projednala a doporučila, abychom tuto žádost v detailu projednali se zástupci Ackermann Gemeinde

Říjen 2015

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. začal pracovat na projektové dokumentaci, která je v první fázi rozdělena na „presbytář“ a „věž“. V měsíci říjnu byl navázán kontakt s bývalými předválečnými obyvateli obce. Požádali jsme je o pomoc při hledání dokumentů o předválečné historii obce. Oni tuto pomoc přislíbili.

Dne 17.10.2015 jsme na setkání spolku s občany obce přijali 9 nových členů

Září 2015

Na základě tohoto projektu byla v měsíci září podána městem Poběžovice „Žádost o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016“. Tato žádost byla projednána a doporučena příslušnými památkovými orgány Městského úřadu Domažlice a Krajského úřadu v Plzni a dále postoupena na Ministerstvo kultury ČR.

V září jsme navštívili Regionální muzeum v Žatci, kde jsme se seznámili s dostupnými dokumenty o Janu z Žatce a Šitboře, navštívili výstavu „Král a jeho město“, na které byla jedna část výstavy věnována životu a významu osobnosti Jana z Žatce a Šitboře jako notáře královského města Žatce a dále byla uvedena obrazová dokumentace o jeho díle „Oráč a smrt“. Pracovníci muzea byli velmi ochotní a umožnili nám seznámit se s řadou u nich uložených dokumentů.

Vyfotili jsme památní desku na Jana z Žatce a Šitboře na radnici i bystu v zahradě bývalého kapucínského kláštera a v muzeu jsme vyfotili také krásnou starou pamětní desku na Jana z Žatce a Šitboře z roku 1913.

Srpen 2015

Společně s městem Poběžovice jsme požádali o spolupráci ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Po návštěvě pana architekta Soukupa u nás v Šitboři došlo v podstatě k okamžité domluvě. Atelier vypracoval „PROJEKT ZÁCHRANY KULTURNÍ PAMÁTKY - KOSTEL SV. MIKULÁŠE V ŠITBOŘI.“

Červenec 2015

Ve čtvrtletníku vydávaném Ackermann Gemeinde v Praze byla zveřejněna zpráva o založení spolku a o jeho hlavních cílech.

Červen 2015

Navázán první kontakt s Ackermann Gemeinde v Bamberku