Leden 2018

Po dohodě vedení Spolku Mikuláš a pana starosty města Poběžovice pana Mgr.Hynka Říhy bylo rozhodnuto,že slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře proběhne dne 12/5/2018 v Šitboři.Slavnost bude zajišťována městem Poběžovice a podílet se na organizaci bude také partnerské město Schönsee a náš spolek. Spolek zahájil přípravu akcí, které jsou plánovány na rok 2018.Podrobnosti o plánu akcí a termínech budeme po schválení členskou schůzí na těchto stránkách informovat. Byla zahájena intenzivní práce na studii " Možnosti připomenutí osobnosti, díla a odkazu Jana ze Šitboře", jejíž zpracování pro nás zprostředkovává Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o..V tomto měsíci vyšly články o činnosti spolku a o Šitboři v měsíčníku Poběžovicko a v Mladé frontě dnes.

Prosinec 2017

U příležitosti Mikulášské poutě byl dne 9/12/2017 odkryt dosud obalený památník Jana ze Šitboře. Dne 13/12/2017 rozhodla správní rada Českomoravského fondu budoucnosti o poskytnutí dotace na akci „Obnova věže kostela Sv. Mikuláše v Šitboři“ ve výši 600 000 Kč. Moc děkujeme. Žadatelem je město Poběžovice, koordinátorem projektu je Spolek Mikuláš a německým partnerem jsou němečtí rodáci ze Šitboře. O spolku, naší činnosti a o památníku Jana ze Šitboře vyšlo několik článků jak v německých, tak českých tiskovinách. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům za podporu.

Listopad 2017

V informačním časopise Poběžovicko č.9/2017 vyšel článek „Jan ze Šitboře bude mít důstojný památník v rodišti“. Pan Mgr.Viktor Šmolík ve spolupráci s panem ing.arch. Janem Soukupem zpracovali projekt úpravy hřbitova a obnovy hřbitovní zdi. Pracovníci Služeb města Poběžovice dokončili většinu úprav prostranství návsi okolo památníku. Zasadili také okrasné dřeviny kolem „Božích muk“ u „Bejčků“. Věž kostela byla provizorně zakryta. Dne 16 /11 byl postaven uprostřed upraveného areálu na návsi obce památník Jana ze Šitboře podle autorského návrhu akademického malíře a sochaře pana Jaroslava Šindeláře. Památník bude nyní 2-3 týdny zabalen do termofolií, aby použité lepicí materiály řádně zatvrdly. Na přístupové cestě k památníku umístili členové spolku dne 17/11 informační panel-otevřenou knihu s dvojjazyčnou informací o Janu ze Šitboře. Regionální řídící výbor Euroregionu Šumava schválil 27/11 /dotaci ve výši 3 610,00 Euro pro město Poběžovice pro účel „Česko-německá slavnost u příležitosti odhalení památníku Jana ze Šitboře/Tschechisch-Deutsche Feier anlässlich der Enthüttung des Denkmals von Johannes von Schüttwa". Předběžný termín je plánován na květen/červen 2018. 29/11 vyšel v německých regionálních novinách Chamer Zeitung článek o památníku Jana ze Šitboře a o dalších aktivitách spolku.

Říjen 2017

Na kostele probíhá pokládka střešní krytiny presbytáře a byly zahájeny práce na obnově věže kostela.Dne 21/10 proběhla další brigáda na obnově hřbitova-zúčastnilo se 12 členů a příznivců spolku.Jsou zasazeny nové keře u centrálního památníku, areál hřbitova byl uhrabán a vyplet. Pokračovalo vztyčování dalších kamenných náhrobků.Dne 24/10 navštívily areál kostela Sv.Mikuláše 2 pracovnice Českoněmeckého fondu budoucnosti.Návštěvu doprovázel p.starosta Mgr.Hynek Říha, zástupce rodáků p.Franz Metschl a místopředseda spolku.Návštěva se seznámila s postupem záchrany kostela,probíhajícími opravami hřbitova a přípravou památníku Jana ze Šitboře. V průběhu měsíce byla provedena pracovníky Služeb města Poběžovice většina prací na úpravě prostranství v areálu památníku Jana ze Šitboře.Za precizně odvedenou práci jim patří opravdový dík.

Září 2017

Na návsi začaly úpravy plochy pro umístění památníku Jana ze Šitboře. Tyto práce provádějí pracovníci Služeb města Poběžovice. Byla zahájena další etapa obnovy hřbitova- záchranou a vztyčováním kamenných náhrobků.P.starosta Mgr.Říha podal žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2018.Dotace bude použita na obnovu věže kostela Sv.Mikuláše.Všichni doufáme v kladné vyřízení žádosti.V periodiku Zpravodaj Poběžovicko č.9 vyšel článek "Jan ze Šitboře bude mít důstojný památník v rodišti".

Červenec-Srpen 2017

S pomocí pana Jiřího Kohouta mladšího, který prováděl svářečské práce, se nám podařilo zkompletovat dalších 25 litinových křížků a doplnit 10 torz křížků. Po podepsání smlouvy o dotaci s Krajským úřadem Plzeňského kraje byla u akademického malíře a sochaře pana Jaroslava Šindeláře objednána výroba památníku Jana ze Šitboře. Od firmy Ateliér Gravis s.r.o. jsme převzali dokončený dvojjazyčný informační panel se 4 obrazy ve formě otevřené knihy o Janu ze Šitboře. Při obnově hřbitova bylo dosud vztyčeno 180 kamenných náhrobků,které byly původně osazeny litinovými křížky.Z toho bylo 18 rozlámaných kamenných náhrobků znova slepeno.Celkem se podařilo nalézt a obnovit 54 kompletních křížů,22 větších torz vysokých 0,4-1,1 m a 20 torz výšky od 0,1 do 0,4 m. Dne 14/8/ se setkali zástupci spolku a starosta Poběžovic pan Mgr. Hynek Říha se zástupci rodáků vedených pány Metschlem a Machtem, jejich manželkami a dalšími příbuznými.Pánové předali dokument,který zkompletoval žádost města ,spolku a původních německých rodáků u Českoněmeckého fondu budoucnosti o podporu obnovy věže kostela Sv. Mikuláše.Žádost byla poté panem starostou podána. Rodákům se velmi líbila informační kniha - Album o Janovi ze Šitboře, která bude součástí památníku Jana ze Šitboře.Před "knihou" se společně vyfotili s panem starostou Mgr. Hynkem Říhou a zástupcem spolku.Zástupci rodáků předali našemu spolku dalších 500 € na záchranu kostela a hřbitova.Děkujeme.

Červen 2017

Dne 3/6 proběhla brigáda na úpravu prostoru hřbitova-zúčastnilo se 14 občanů ,převážně členů spolku.Prostor kolem ústředního památníku byl urovnán navezenou zeminou, vedle památníku byly zasazeny okrasné dřeviny , upravena hlavní příchodová cesta a u této cesty byla zabudována lavička. Pokračovala postupná obnova dalších náhrobků.Členové spolku pan Waltera a paní Lincová v době velkých veder prohledali s detekčním přístrojem celou plochu hřbitova a našli dalších 14 celých křížků (většinou polámaných), několik větších torz a řadu menších částí.Kromě toho našli i řadu dalších předmětů po návštěvnících- např. plechovky, obaly od paštik,příbory,hřebíky, ale také háček na ryby! Rada Plzeňského kraje schválila na konci měsíce pro náš spolek dotaci ve výši 151 348 Kč pro účel "Areál památníku Jana ze Šitboře".Celý areál chceme zrealizovat do konce letošního roku. Regionální řídící výbor Dispozičního fondu Šumava ( Euroregion Šumava) odsouhlasil pro náš spolek dotaci ve výši 1904€ pro zpracování studie "Možnosti připomenutí osobnosti a odkazu Jana ze Šitboře".Děkujeme všem přispěvovatelům a příznivcům za podporu.

Květen 2017

Dne 12/5 proběhla ve spolkovém domě výroční členská schůze spolku.Předseda Václav Kohout přednesl zprávu o činnosti za rok 2016 a místopředseda Ivo Dubský představil plán činnosti na rok 2017.K oběma bodům proběhla diskuse, byly schváleny a byl domluven termín "jarní" brigády na hřbitově.Dobré počasí umožnilo pokračovat v záchraně hřbitova - opětovném vztyčování dalších náhrobků a hledání zbytků křížů. Umístěním informační tabulky byla dokončena obnova Božích muk na návsi.Terénní úpravy v okolí budou provedeny v souvislosti s úpravou celého prostoru na podzim 2017.

Duben 2017

Pánové ing.arch. Soukup a Mgr. Šmolík zpracovali dokumentaci na vybudování památníku Jana ze Šitboře. Na základě této dokumentace jsme získali územní rozhodnutí na stavbu památníku.Na účet spolku přišla první částka ze sbírky německých rodáků ve výši 19 524 Kč určená na vybudování památníku Jana ze Šitboře.Rada města Poběžovice na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova krovu a střechy věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři" schválila přidělení veřejné zakázky vítězné firmě Tegmento s.r.o. Další soukromý donátor věnoval spolku 10 000 Kč na opravu kostela.Zástupce německých rodáků Franz Metschl při návštěvě Šitboře předal další částku ze sbírky rodáků- 500 Euro na záchranu kostela a dalších 100 Euro na postavení památníku Jana ze Šitboře.V regionálním německém tisku vyšel v dubnu článek o činnosti spolku-především o novém krovu na presbytáři, o postupující záchraně hřbitova a o dalších plánovaných krocích záchrany kostela. Srdečně děkujeme všem dárcům finančních prostředků a příznivcům za podporu.

Březen 2017

Ministerstvo kulury ČR přislíbilo z "Programu záchrany architektonického dědictví" na rok 2017 dotaci 700 000 Kč na další pokračování opravy kostela - dokončení opravy střechy presbytáře a zahájení opravy věže kostela.Proběhlo další setkání se zástupci rodáků.Pan Franz Metschl nás informoval o výsledku sbírky mezi německými rodáky na podporu činnosti spolku.Na účet spolku budou postupně zaslány 3 částky z uskutečněné sbírky.První část bude věnována na práce spojené s vybudováním památníku Jana ze Šitboře.Druhá částka je darem na záchranu kostela.Třetí částka bude příspěvkem na záchranu hřbitova.Byla demontována stará nevyhovující a poškozená konstrukce krovu presbytáře a provedena montáž nového krovu.Z popudu spolku za podpory města Poběžovice byla z prostředků programu " Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregionu Dobrohost" opravena malá sakrální památka na návsi - boží muka "u Bejčků" .

Únor 2017

Firma ZAKO vyrobila v dílnách novou konstrukci krovu presbytáře.

Leden 2017

Němečtí rodáci ze Šitboře zahájili sbírku na podporu činnosti spolku.Chtějí podpořit záchranu kostela,záchranu hřbitova a postavení pomníku Jana ze Šitboře.

Prosinec 2016

Dne 10/12 se uskutečnila v "hospodě" pouťová zábava- "Mikulášská". Všem se zábava líbila, byla velmi podařená a již se těšíme na další rok. Prohloubila se spolupráce s rodáky.Připravujeme dohodu o spolupráci na podporu některých cílů spolku- záchrany kostela a výstavby památníku Jana ze Šitboře. Dne 11/12/ bylo na srazu rodáků v Seckachu rozhodnuto o zahájení sbírky mezi německými rodáky ze Šitboře na podporu záchrany kostela a výstavby památníku Jana ze Šitboře. Probíhají práce na přípravě nového krovu presbytáře.Netrpělivě čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury ČR , zda budou i v letošním roce přiděleny další požadované prostředky z "Programu záchrany architektonického dědictví " na dokončení střechy presbytáře a zahájení opravy věže.Začala jednání o přípravě plánu činnosti na rok 2017.Věříme, že rok 2017 bude z pohledu realizace našich záměrů rokem úspěšným .

Listopad 2016

Probíhá příprava projektové dokumentace památníku Jana ze Šitboře pro žádost o získání stavebního povolení.Staveniště u presbytáře kostela bylo oploceno,bylo postaveno lešení a dodavatelská firma sňala poškozenou krytinu střechy presbytáře včetně náletových dřevin a divokých porostů na střeše a poškozené části konstrukce krovu.Tím skutečně začala první etapa opravy kostela -"Oprava střechy presbytáře". Dne 26/11/2016 proběhla před "hospodou" akce "Přijďte s dětmi rozsvítit vánoční stromeček".Svítící balónky se dětem líbily a občerstvení přišlo vhod mladým i starším .

Říjen 2016

Dne 11/10 bylo s činností a záměry spolku seznámeno zastupitelstvo města Poběžovice . Postup probíhající revitalizace hřbitova , pomoc při shánění prostředků na záchranu kostela i další aktivity spolku byly kladně oceněny.Velmi povzbudivým je pro nás podpis dohody o poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč pro činnosti vedoucí k výstavbě památníku Jana ze Šitboře. Šlechetný donátor si přeje zůstat v anonymitě. Zástupci spolku na doporučení rodáků navštívili 22/10/2016 velmi působivé představení „Ackermann und der Tod“, které bylo provedeno v St .Michaelskirche ve Führtu herci místního divadla za doprovodu varhan. O činnosti spolku vyšly v německém regionálním tisku 3 téměř celostránkové reportáže.Přes zhoršené počasí navštěvují čtenáři regionálního německého tisku hřbitov, kde sledují jeho postupnou revitalizaci. Areál kostela a hřbitova také navštívila skupina turistů ze španělské Andalusie, seznámili se s historií kostela, osobou Jana ze Šitboře a se záměry spolku. Dále probíhaly práce na stavění ,údržbě ,opravách kamenných náhrobních podstavců a opravách ,očištění a ochranných nátěrech křížků. Celkem bylo v této etapě znovu vztyčeno 100 kamenných náhrobků, na kterých byly před devastací uchyceny kříže. Některé poškozené kameny byly opraveny. Bylo nalezeno a znovu v kamenech ukotveno, vyčištěno ,svařeno a natřeno celkem 30 kompletních křížů a přes 20 větších torz křížů. Dík patří panu Jiřímu Kohoutovi mladšímu za provedení odborných svářečských prací.

Září 2016

Na opraveném hřbitovním centrálním kříži obětem první světové války byly umístěny kopie původních desek.Probíhalo další čištění plochy hřbitova a postupné znovupostavení méně poškozených ležících náhrobků a provádění jejich čištění, jednoduchých oprav či ochranných nátěrů. Dne 18/9/2016 navštívil Šitboř mluvčí a jednatel Sudetoněmeckého landsmanschaftu pan Bernd Posselt.Dostavil se v doprovodu pana Johannese Kijase a pana Franze Metschla, mluvčího a představitele rodáků obce.Návštěvu doprovázel pan Karl Reitmeier,německý novinář.Tito návštěvníci se setkali se zástupci spolku,seznámili se se záměry spolku a se zamýšlenými způsoby,jakými chce spolek na dosažení svých cílů postupovat.Záměry spolku velmi ocenili a přislíbili poskytnout pomoc při realizaci spolkových plánů. Poté společně s panem starostou města Poběžovice Mgr. Říhou navštívili kostel, kde se seznámili se současným stavem kostela,navštívili místo,kde je plánováno postavit památník Jana ze Šitboře a prohlédli si areál hřbitova. Na konci měsíce pracovníci Služeb města Poběžovice upravili přístup ke kostelu pro stavební a dopravní techniku.Byly odstraněny náletové dřeviny,terén urovnán a přístupová cesta byla zpevněna.

Červen,Červenec,Srpen 2016

Projekční kancelář ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. dokončila projekty na opravu věže kostela a obnovu báně podle dochovaných fotografií.Z prostředků města byl obnoven ústřední kříž na hřbitově na počest obětem 1.světové války.Pokračoval postupný proces čištění hřbitova.Návštěvy německých rodáků jsou častější a tito velmi oceňují snahu spolku o záchranu kostela,zvelebení hřbitova a vybudování památníku Jana ze Šitboře.Protože dosud neexistuje přístupová cesta pro stavební a dopravní stroje nutné pro zahájení opravy střechy presbytáře,dohodl se předběžně p. starosta Poběžovic Mgr.Říha se členy spolku manželi Bočkovými, jejichž pozemek přiléhá těsně k presbytáři a věži kostela,na výměně těchto pozemků tak, aby byl umožněn přístup techniky ke kostelu.Pokračujeme v intenzivním hledání,jak realizaci záměrů spolku finančně zajistit.Za tímto účelem byl zřízen účet u KB č.ú 115-3083690257/0100 ,kam lze posílat příspěvky, které budou použity výhradně na realizaci oprav kostela nebo vybudování památníku Jana ze Šitboře či na úpravy hřbitova .

Květen 2016

Dne 4.května navštívil Šitboř zástupce německých rodáků pan Franz Metschl s paní.Živě se zajímal o činnost spolku,s potěšením kvitoval postup prací na úpravách hřbitova a zajímal se také o plán památníku Jana ze Šitboře.Poté strávil na jednání s panem starostou Poběžovic Mgr. Říhou přes 2 hodiny ve velmi zajímavém rozhovoru.Na hřbitově začala oprava centrálního kříže obětem světových válek.Pan Jaroslav Šindelář zahájil práce na přípravě památníku Jana ze Šitboře. Dne 20.května dokončil první model památníku v poměru 1:5.Návrh pojatý ve formě tříboké stély s reliéfy ve středověkém duchu je velmi podařený. Dne 23.května jsme jednali v Praze se zástupci českého spolku Ackermann Gemeinde . Seznámili jsme je s našimi záměry s vybudováním památníku Jana ze Šitboře a opravou kostela. Naše plány je zaujaly a přislíbili poslat informaci o našich záměrech dalším spolkům v Německu. 24. května jsme navštívili pobočku Státního archivu v Nepomuku,kde nám připravili ke studiu řadu dokumentů z fondu Velkostatku Poběžovice vztahujících se k historii kostela a obce .

Duben 2016

Navázali jsme kontakt s Katedrou německého jazyku Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.Naším cílem je prohloubení znalostí o Janu z Žatce a Šitboře. Dne 16.4.se uskutečnila brigáda občanů s cílem úklidu hřbitova. Všechny náletové dřeviny (stromy i keře) byly odstraněny.Úklidu se zúčastnilo se 23 občanů. Navštívili jsme také faru v Poběžovicích, kde jsme hledali dokumenty vztahující se k historii kostela a obce. Dne 19.4. proběhla schůzka za přítomnosti p.starosty Mgr. Říhy a ing. arch. Soukupa, kde nám pan Jaroslav Šindelář, významný západočeský sochař s vřelým vztahem k Šitboři ,přislíbil spolupráci na památníku Jana ze Šitboře. Dne 23.4 proběhlo v sídle spolku velmi zajímavé setkání s historikem Zdeňkem Procházkou a následnou komentovanou prohlídkou kolem kostela.Dozvěděli jsme se opravdu mnoho zajímavého o kostele i obci.Přednášku si vyslechlo 55 účastníků .

Březen 2016

Na společném setkání starosty města, představitelů Ackermann Gemeinde Bamberg a zástupců spolku bylo rozhodnuto o budoucím umístění památníku na našeho velkého rodáka Jana z Žatce a Šitboře na návsi v blízkosti schodů vedoucích k areálu kostela .

Únor 2016

Ateliérem ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. byla dokončena dokumentace na opravu střechy presbytáře a obratem byla použita při přípravě žádosti o dotaci na opravu krovu a novou střechu presbytáře z programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016.

Prosinec 2015

V krajanském časopise Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz vyšel článek o založení našeho spolku a jeho hlavním účelu - Záchrana kostela sv. Mikuláše.

Listopad 2015

Zpracovali jsme koncept památníku Jana z Žatce a Šitboře, ze kterého budeme vycházet při projednávání jeho realizace s orgány města, Ackermann Gemainde i dalšími zainteresovanými subjekty.

Postoupili jsme městu Poběžovice žádost o postavení památného kamene na Jana z Žatce a Šitboře, kterou nám předalo Ackermann Gemeinde z Bamberku. Rada města tuto žádost projednala a doporučila, abychom tuto žádost v detailu projednali se zástupci Ackermann Gemeinde

Říjen 2015

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. začal pracovat na projektové dokumentaci, která je v první fázi rozdělena na „presbytář“ a „věž“. V měsíci říjnu byl navázán kontakt s bývalými předválečnými obyvateli obce. Požádali jsme je o pomoc při hledání dokumentů o předválečné historii obce. Oni tuto pomoc přislíbili.

Dne 17.10.2015 jsme na setkání spolku s občany obce přijali 9 nových členů

Září 2015

Na základě tohoto projektu byla v měsíci září podána městem Poběžovice „Žádost o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016“. Tato žádost byla projednána a doporučena příslušnými památkovými orgány Městského úřadu Domažlice a Krajského úřadu v Plzni a dále postoupena na Ministerstvo kultury ČR.

V září jsme navštívili Regionální muzeum v Žatci, kde jsme se seznámili s dostupnými dokumenty o Janu z Žatce a Šitboře, navštívili výstavu „Král a jeho město“, na které byla jedna část výstavy věnována životu a významu osobnosti Jana z Žatce a Šitboře jako notáře královského města Žatce a dále byla uvedena obrazová dokumentace o jeho díle „Oráč a smrt“. Pracovníci muzea byli velmi ochotní a umožnili nám seznámit se s řadou u nich uložených dokumentů.

Vyfotili jsme památní desku na Jana z Žatce a Šitboře na radnici i bystu v zahradě bývalého kapucínského kláštera a v muzeu jsme vyfotili také krásnou starou pamětní desku na Jana z Žatce a Šitboře z roku 1913.

Srpen 2015

Společně s městem Poběžovice jsme požádali o spolupráci ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Po návštěvě pana architekta Soukupa u nás v Šitboři došlo v podstatě k okamžité domluvě. Atelier vypracoval „PROJEKT ZÁCHRANY KULTURNÍ PAMÁTKY - KOSTEL SV. MIKULÁŠE V ŠITBOŘI.“

Červenec 2015

Ve čtvrtletníku vydávaném Ackermann Gemeinde v Praze byla zveřejněna zpráva o založení spolku a o jeho hlavních cílech.

Červen 2015

Navázán první kontakt s Ackermann Gemeinde v Bamberku